සරල මූලික විස්තර

මූලික අභ්යාස සරල ය. එය ඔබගේ ජීවිතයේ මුල්ය විස්තර ලියා පිළිබඳ කාරණයක් බවත්; කිසිවක් නොකර, නැත ඔබේ අනියම් සතිපතා වියදම් පවා ආදායම් හා වියදම් හැර. ස්වල්ප දෙනෙකු යම් ආකාරයක ණය උත්සාහ කළේ නැහැ. වැදගත් දෙය නය ලබාගැනීමට හා එය ධන හේතු විය හැකි ද යන්න ඒ හේතුව නිසා ය. එය දුෂ්කරතා ඉවත් ඔබ ලබා ගැනීමට නම් තවමත් එය සම්පූර්ණ සුව නොවේ තාවකාලික විරාමයක් වනු ඇත.